INTEGRITETSPOLICY

Den personliga integriteten är viktig för oss på Månljuset och vi ansvarar för den personliga informationen som våra kunder, leverantörer och andra förser oss med.

Denna integritetspolicy beskriver hur MÅNLJUSET behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Förvaltningsaktiebolaget Månljuset, org. nr 559087–9408, KB Månljuset, 969786-0311 samt KB Månljuset Utbildning, 999778-3273 är ansvariga för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Denna policy gäller för kund, leverantör, deltagare i utbildning, konsult, samarbetspartner, webbsida och sociala medier. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra används för att identifiera en levande fysisk person.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

HUR PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN
Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för våra tjänster. När du går på ett event eller på andra sätt delar med dig av dina personuppgifter till oss så önskar vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter. Vi samlar normal ej in uppgifter sociala nätverk såvida du inte gett oss åtkomst till dina uppgifter genom att du har registrerat din mailadress för nyhetsbrev, eller valt att följa eller gilla oss.

 

VAD ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER TILL
Månljuset har rätt att behandla de personuppgifter som vi behöver för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Det kan också vara så att vi behöver behandla dina uppgifter på grund av lagkrav eller förordning.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skapa erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder.

För att utveckla vår verksamhet kan Månljuset komma att skicka ut kundundersökningar och andra förfrågningar.

I vissa fall kan Månljuset behöva ditt samtycke för att få behandla dina uppgifter. I dessa fall kommer du att få klar och tydlig information om vad det är du samtycker till.

 

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in personuppgifterna för att kunna fullfölja de åtaganden som vi har gentemot våra kunder och leverantörer. Som personuppgiftsansvarig har Månljuset ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och enligt gällande lagstiftning. 

 

EXEMPEL PÅ UPPGIFTER SOM VI HANTERAR
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress eller annan information som du lämnat och som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, såsom kontoansökan med tillhörande kreditupplysning.

 

VILKA KAN SE DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter används av Månljuset och dess koncernbolag samt de företag som agerar som samarbetspartners till Månljuset.

Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Månljusets samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Samarbetspartner som hanterar personuppgifter för Månljusetss räkning undertecknar alltid personuppgiftsbiträdesavtal med Månljuset för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter enligt Månljusets instruktioner, såvida de inte är att betrakta som personuppgiftsansvariga.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

I de fall du tecknar hyrförsäkring via Månljuset kan personuppgifter komma att lämnas till försäkringsbolag.

 

HUR LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?
Vi behandlar olika kategorier av personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder. Därför skiljer sig lagringstiderna beroende på i vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

 

SÅ SKYDDAR Månljuset DINA UPPGIFTER
Månljuset värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, såväl digitalt som i pappersform, ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. 

 

DINA RÄTTIGHETER
Månljuset ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att begära:

  • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. 
  • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
  • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
  • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
  • Motsättning av behandling. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.
  • Återkallelse av samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke efter kontakt med Månljuset.

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (exempelvis bokföringslagen) att behålla uppgifterna.